Saturday, 3 November 2012


KONSEP HIBAH

HIBAH


1. Pengertian
Hibah bererti pemberian atau sumbangan harta oleh seseorang kepada orang atau pihak lain semasa hayatnya tanpa balasan.
Contoh:
a.    Sidiq memberikan sebuah kereta kepada isterinya.
b. Ahmad menyumbangkan lima buah kerusi roda kepada persatuan orang kurang upaya.

2. Perbezaan hibah dan wasiat
Hibah berbeza dengan wasiat dalam empat aspek, iaitu:

2.1. Tarikh kuatkuasa pemindahan milik.
Harta yang diwasiatkan akan berpindah milik kepada penerima wasiat selepas kematian pewasiat, manakala harta yang dihibahkan akan terus berpindah milik kepada penerima sebaik sahaja pemberian itu diterima setelah ijab dan qabul, iaitu ketika pemberi hibah masih hidup.

2.2.  Kadar harta yang boleh diwasiat atau dihibah.
Harta yang diwasiatkan hanya dibenarkan setakat 1/3 daripada harta milik pewasiat manakala harta yang mahu dihibahkan tidak dihadkan jumlahnya sehinggalah kepada kesemua harta.

2.3. Penerima
Penerima wasiat hanya dibenarkan kepada bukan waris yang berhak menerima pusaka, manakala penerima hibah tidak dikhususkan kepada sesuatu golongan bahkan dibenarkan kepada sesiapa sahaja.

2.4. Persetujuan waris
Sekiranya diwasiatkan juga kepada waris yang berhak atau harta yang diwasiatkan itu lebih daripada 1/3 harta, wasiat tersebut boleh dilaksanakan dengan syarat mendapat persetujuan daripada semua waris yang berhak mewarisi harta pusaka pewasiat, manakala hibah tidak memerlukan persetujuan bakal waris.

3. Antara syarat sah hibah.
a.    Pemberi hibah mestilah tuan punya harta.
b.    Pemberi hibah sempurna akal, baligh dan mampu mengurus harta.
c.    Tiada unsur penipuan atau paksaan.
d.    Penerima hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan (Qabad).

4. Perselisihan pendapat tentang Qabad
a.    Shafie dan Hanafi :
Qabad merupakan syarat sah hibah. Sekiranya tidak ada pemindahan milik daripada pemberi kepada penerima hibah, hibah itu tidak sah. Bermakna tidak memadai dengan ijab dan qabul sedangkan harta itu masih dikuasai atau dimiliki oleh pemberi hibah.
b.    Hanbali dan Maliki :
Qabad bukan syarat sah hibah. Memadai dengan akad sahaja.

5. Pemberian bersyarat
Setiap pemberian sepatutnya tidak disertakan dengan syarat. Ini kerana pemberian itu sah, manakala syarat yang diberikan tidak terpakai.

Contoh:
a.    Sekiranya seorang bapa memberi sesuatu kepada anaknya dan memberikan syarat supaya tidak menjual harta tersebut. Pemberian itu sah, tetapi syarat itu boleh diabaikan.
b.    Sekiranya dikatakan seperti berikut: ‘Saya beri kepada awak sepanjang hidup awak. Sekiranya awak mati, saya ambil balik’. Hukum pemberian ini sah, tetapi apabila penerima hibah mati, harta akan diwarisi oleh waris  penerima hibah dan pemberi hibahtidak boleh mengambilnya kembali.

5.1. Umra dan Ruqba.
a.    ‘Umra’ bermaksud pemberian hanya setakat hayat pemberi atau penerima hibah. Seperti katanya: “Tanah ini aku berikan kepada kamu sepanjang hayat kamu. Jika kamu mati dahulu tanah itu kembali kepada aku. Jika aku mati dahulu, tanah itu hendaklah dikembalikan kepada waris-waris aku”.
b.    ‘Ruqba’ bermaksud pemberian kepada seseorang dengan katanya: “Tanah ini aku berikan kepada kamu. Jika kamu mati dahulu, tanah kembali menjadi milik aku dan kalau aku mati dahulu, tanah ini kekal menjadi milik kamu”.

5.2. Hukum pemberian bersyarat.
l  Jumhur ulama (majoriti) berpendapat hibah bersyarat hukumnya: Pemberian itu sah tetapi syaratnya terbatal.
l  Sebahagian ulama berpendapat bahawa pemberian secara ‘Umra’ dan ‘Ruqba’ adalah sah.
l  Keputusannya: oleh kerana masih belum ada Enakmen Hibah untuk dijadikan rujukan, sesuatu hibah bersyarat yang dibuat melalui dokumen hibah hendaklah dirujuk kepada Mahkamah Syariah untuk diputuskan.

6. Dokumen hibah.
Hibah yang sempurna ialah pemberian yang disusuli dengan pindah milik atau  pertukaran nama. Misalnya pindah milik tanah melalui Borang 14A di Pejabat Tanah atau pindah milik kereta di Pejabat JPJ.

Sekiranya pemberian hanya dibuat melalui dokumen hibah, tanpa disusuli dengan pindah milik, harta itu masih kekal didaftarkan dengan nama pemberi hibah. Apabila pemberi hibah meninggal dunia, penerima hibah hendaklah membuat tuntutan melalui proses pembahagian harta pusaka untuk memindah milik harta itu kepadanya.

Di sini terdapat dua kemungkinan  
a.    Sekiranya waris-waris yang berhak ke atas harta pusaka pemberi hibah tidak membuat sebarang bantahan dan bersetuju dengan dokumen hibah, pegawai pusaka akan terus menukar milik harta itu kepada penerima hibah.
b.    Sekiranya waris-waris tersebut di atas tidak bersetuju dengan dokumen hibah itu atau membuat bantahan, penerima hibah hendaklah membawa kes  mahkamah syariah untuk mendapatkan pengesahan hibah. Penerima hibah akan memiliki harta itu sekiranya mahkamah memutuskan hibah itu sah. Sebaliknya harta itu akan difaraidkan sekiranya mahkamah mendapati hibah yang dibuat melalui dokumen itu tidak menepati hukum syarak.

7. Mengambil balik pemberian
Apabila berlaku ijab dan qabul maka berpindahlah milik harta yang dihibahkan itu kepada penerima hibah. Tidak boleh lagi pemberi mengambil kembali kecuali pemberian oleh bapa kepada anaknya.

Dalilnya, hadis riwayat Ibnu Umar dan Sayidina Abbas r.a. yang bermaksud:
“Tidak halal bagi seseorang yang memberi atau menghebahkan sesuatu kemudian memilikkinya semula kecuali bapa yang memberikan sesauatu kepada anaknya”.

8. Hukum pemberian bapa kepada anak
Seseorang itu boleh menghibahkan hartanya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Walau bagaimanapun, seorang bapa seboleh-bolehnya hendaklah berlaku adil kepada anak-anak mereka. Ini dijelaskan daripada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nukman bin Basyir yang bermaksud:
“Bapa saya telah memberi sesuatu kepada saya. Ibu tidak setuju. Disuruhnya bapa saya berjumpa dan bertanyakan kepada Rasulullah s.a.w. Rasulullah bertanya kepada Basyir: Adakah engkau mempunyai anak lain seperti ini?. Kata Basyir: Ya!. Rasulullah bertanya: Adakah engkau berikan yang seumpama ini kepada mereka?. Kata Basyir: Tidak. Rasulullah berkata: Ambil balik”.

Daripada hadis tersebut ulama berpendapat seperti berikut:
Al-Rafa‘i berkata pemberian seumpama itu hukumnya makruh, dan Ibn Hibban pula berpendapat tindakan bapa tersebut adalah haram. Manakala kebanyakan ulama berpendapat tidak wajib seorang bapa itu memberikan sama rata kepada anak-anak mereka tetapi makruh jika diberikan berlebih kurang tanpa sebab.

Bagaimanapun, ada pendapat yang mengatakan haram bagi bapa menghibahkan hartanya kepada anak-anak dengan berlebih kurang sekiranya dengan pemberian tersebut membawa kepada pertelingkahan di kalangan anak-anaknya.

Sebuah hadis Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan daripada al-Bukhari yang bermaksud:
“Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah antara anak-anak kamu”.

Sekian.
Perunding W Halim.
3 November 2012.


1 comments:

Unknown said...

salam tuan..kalau simati meninggalkan seorang anak perempuan,emak dan adk-bradik seibu sebapa tanpa meninggalkan wasiat, macam mana cara untuk salah seorang waris ni(anak perempuan) nak mintak persetujuan waris2 yg lain untuk melaksanakan pembahagian harta pusaka?

macam mana pula kalau waris-waris laen enggan beri persetujuan untuk melaksanakan pembahagian harta pusaka tersebut?

apa langkah yang perlu diambil oleh waris tersebut (anak perempuan) untuk meneruskan dengan pembahagian harta pusaka tersebut?

jazakallah..

Post a Comment